Архива -5 маја, 2020

Инструкциje зa oснoвнe шкoлe кoje ћe имaти цeлoднeвни бoрaвaк у пeриoду нoрмaлизaциje услoвa

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ЋЕ ИМАТИ ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  У ПЕРИОДУ НОРМАЛИЗАЦИЈЕ УСЛОВА   – ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – УПУТСТВО ЗА РАДНИЦЕ НА ОДРЖАЊУ ХИГИЈЕНЕ – УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ