ОШ„Стари град“ у пројекту DILS

Пројекат DILS као једну од својих кључних активности развија подршку увођењу иновативних решења, заснованих на Закону о основама система образовања и васпитања, превасходно у делу инклузивног образовања (образовања ромске деце, деце са инвалидитетом и сметњама у развоју, сеоске, расељене и сиромашне деце). У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, a уз подршку пројекта DILS, Министарство просвете је у сарадњи са домаћим и страним стручњацима, као и са девет партнерских школа, радило на развијању функционалног модела инклузивног образовања. За примену овог модела један од кључних корака представља успостављање обученог и компетентног школског тима који је у стању да благовремено и адекватно интервенише и пружи или обезбеди потребну подршку како наставницима (у процени ученика, индивидуализацији приступа и изради и реализацији индивидуалних образовних планова), тако и деци и њиховим родитељима.

Школске 2009/2010. године Стручни тим за развојно планирање наше школе учествовао је у изради Приручника за инклузивни развој.

Поштујући потребе све деце школа „Стари град“ је формирала Стручни тим за инклузивно образовање чији су чланови:

1. Станимирка Смиљанић-Раонић (директор школе)

2. Зорица Димитријевић (координатор тима)

3. Љубинко Златић

4. Борка Миловановић

5. Дикосава Аврамовић

6. Винка Милић

7. Весна Лучић

Чланови тима су прошли обуку Инклузивног образовања чиме су унапредили своје професионалне компетенције. Обуком су обухваћени следећи семинари:

1. Инклузивно образовање и Индивидуално образовни план (јун 2010. године)

2. Инклузивно образовање- Стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даровиту децу (новембар 2011. године)

3. Инклузивно образовање- Планирање и писање ИОП-а ) јануар 2011. године)

4. Мотивација и психолошки принципи учења (март 2011. године)

5. ИО- Праћење, вредновање и ревизија ИОП-а

ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ И ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ НАЧИН РАДА

ЧЛАН 77.

За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план. Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН (ИОП)

ШТА ЈЕ ИОП?

Инструмент (писани документ) којим се обезбеђује прилагођавање образовања деце са тешкоћама у развоју њиховим могућностима и потребама

КО ИЗРАЂУЈЕ ИОП?

Стручни тим за инклузивно образовање доноси одлуку о изради ИПО-а и формира тим који ће израдити ИОП за одређено дете.

ИОП Тим обавезно чине:

– родитељ/ старатељ

– стручни сарадник

– наставник разредне наставе/одељенски старешина

а по потреби и:

– стручњак ван установе, на предлог родитеља

– предметни наставник/ци

– педагошки асистент

САДРЖАЈ ИОП ДОКУМЕНТА

· Правилник о ИОП-у (члан 77 Закона о основама система образовања и васпитања) регулише сва важна питања

· ИОП образац за сву децу/ученике из осетљивих група, укључујући и ученике са изузетним способностима

ИОП образац садржи:

– личне податке о детету/ученику

– педагошки профил ученика/це

– процену потреба за подршком

– план активности по предметима/областима

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:

1. дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;

2. циљеви образовно-васпитног рада;

3. посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;

4. индивидуални програм по предметима, односно садржаји у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;

5. индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализовани приступ прилагођен врсти сметње.

У Основној школи „Стари град“ реализује се пројекат који подржава развој инклузивног образовања и културе под називом Растимо заједно.

У оквиру сталне подршке развоју инклузивног образовања у нашој школи у четвртак 15. септембра 2011. године професор разредне наставе Борка Миловановић извела је два огледна часа у одељењу V2.