мало о нама

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАСТАВИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

У циљу пружања помоћи запосленим и преангажованим родитељима, OШ “Стари град“ сваке школске године организује ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК за ученике првог и другог разреда.

Упис ученика у продужени боравак остварује се кроз попуњавање анкете и потписивање уговора са родитељима ученика.

Радно време продуженог боравка у матичној школи је од 7:30 до 16:30, док је у ИО Турица радно време од 7:30 до 16:00, а ученици могу доћи и отићи у било које време, сходно потребама родитеља.

У оквиру продуженог боравка ученици матичне школе имају могућност да ручају у школској кухињи где у избору имају кувани оброк и суви оброк. Ручак је временски усклађен са редовним наставним радом у обе смене.

Овај вид наставе се реализује у примерено опремљеном простору за све активности. У оквиру продуженог боравка постоји учионица, засебан тоалет, просторија за одлагање ствари…


ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:

– подизање нивоа опште културе ученика;

– већи степен корелације градива које се реализује часовима редовне наставе кроз прецизно испланиране активности;

– унапређивање социјално-емоционалног развоја ученика;

– праћење успеха у напредовању ученика у наставним активностима;

– индивидуални, рад у пару и групни рад са ученицима у процесу стицања знања;

– праћење и проучавање интересовања ученика и њихово укључивање у рад различитих радионица;

– развијање радних навика код ученика;

– подизање нивоа васпитне улоге школе кроз различите активности;

– пружање основних знања,вештина и способности за свакодневни живот ученика;

– упознавање ученика са методама и техникама учења;

– развијање и неговање заједништва, толеранције и пријатељства;

– развијање свести ученика о индивидуалној одговорности;

– развијање свести ученика о позитивним аспектима живота у заједници;

– усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања;

– развијање једнакости, поштовања, разумевања, искрености, племенитости, сарадње, другарства, рационалног и конструктивног решавања проблема, прихватање различитости;

– подршка у целовитом развоју деце,


САМОСТАЛНИ РАД УЧЕНИКА – ЧАСОВИ УЧЕЊА (ИЗРАДА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА), УТВРЂИВАЊЕ И ВЕЖБАЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА

Самостални рад ученика се врши уз константну стручну помоћ учитеља који раде у продуженом боравку. Ученици решавају домаће задатке уз проширивање знања, умења, способности, навика и вештина. Урађени домаћи задаци се прегледају, анализирају, исправљају, вреднују уз добијање повратних информација. Домаћи задаци се не оцењују.

Самостални рад ученика се реализује на следећи начин:

потпуности прате рад редовне наставе;

– израда домаћих задатака (српски језик, математика, свет око нас…);

– утврђивање и вежбање наставних садржаја;

– учење и понављање песама и  краћих и прозних садржаја.


СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Слободне активности представљају допуну редовној настави где ученици кроз интерактивне и занимљиве садржаје усвајају нова знања и развијају способности.

Слободне активности се реализују на следећи начин:

– уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка, рецитаторска, литерарна, луткарска, медијско изражавање, едукативне радионице…);

– припремање приредби, такмичења, квизова, продајних изложби;

-тематска израда ликовних радова и уређивање паноа;

-слушање песама за децу;

– обележавање значајних датума и догађаја;

-гледање образовних дечјих емисија и цртаних филмова.


СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Слободно време подразумева активности забавног, опуштајућег и рекреативног карактера које ученици сами бирају.

Слободне време се реализују на следећи начин:

-Организоване игре у учионици, фисклутурној сали, школском игралишту и школском дворишту;

– игре по избору ученика;

– самостално читање дечје литературе;

– сређивање радног простора и личног прибора;

– играње у природи;

– шетње;

– рекреација.