Јавне набавке мале вредности


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

Основна школа „Стари град“ Ужице објављује јавну набавку мале вредности – набавка дрвеног пелета ,  за потребе загревања просторија издвојеног одељења у Турици.  Рок за подношење понуда је 04.03.2020. године до 12 сати. Отварање понуда је истог дана у 12,30 сати.

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Објављена је набавка мале вредности за набавку електричне енергије. Рок за подношење понуда је 05.03.2020. године до 12 сати. Отварање понуда је истог дана у 12,30.

 

Мења се конкурсна документација за набавку електричне енергије, страна 18, 19 и 25, тако што се конкретније прецизира да мерно место у ИО Турица има двотарифно бројило а мерна места у матичној школи и ИО Волујац имају једнотарифно бројило.

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 


Објављена је набавка мале вредности за набавку намирница за школску кухињу. Рок за подношење понуда је 06.03.2020. године до 12 сати. Отварање понуда је истог дана у 12,30.

 

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 


 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

 


19.3.2019.

Поновљена је набавка намирница за ђачку кухињу, партија 10-дубоко смрзнути производи, сладолед. Рок за достављање понуда је 27.03.2019. године до 12 сати, отварање понуда истог дана у 12,30 сати.

11.3.2019.

Објављена је набавка мале вредности-набавка намирница и осталог материјала за ђачку кухињу.
Рок за достављање понуда је 19.03.2019. до 12,00 сати, отварање понуда је истог дана у 12,30 сати. Могуће je да се достави понуда за одређену партију посебно или за више партија.
 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

18.2.2019.

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2019. год

Пoкрeнут je пoступaк jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти брoj 2/2019, нaбaвкa eлeктричнe eнeргиje.

Рoк зa дoстaвљaњe пoнудa je 01.03.2019. гoдинe дo 12 сaти, oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12,30 сaти.

 

У прилoгу je дoкумeнтaциja.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

14.2.2019.

Поновљен је поступак јавне набавке мале вредности број 5/2019, партија број 6-опрема за фискултурну салу.

Рок за достављање понуда је 25.02.2019.године до 12 сати.

Отварање понуда је истог дана у 12,30 сати.

 

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

1.2.2019.

Дeлимичнo сe oбустaвљa пoступaк jaвнe нaбaвкe мaлe врeднoсти – нaбaвкa нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe зa oпрeмaњe oбjeктa у ИO Tурицa, пaртиja 6 – oпрeмa зa фискултурну сaлу, из рaзлoгa штo je прoцeњeнa врeднoст oвe пaртиja знaтнo нижa oд нajнижe пoнудjeнe цeнe и нe пoстoje услoви зa дoдeлу угoвoрa зa ту пaртиjу. Нaкoн кoнaчнoсти oдлукe o oбустaви пoступкa, пoнoвo ћe бити спрoвeдeн пoступaк нaбaвкe сaмo зa пaртиjу 6 – oпрeмa зa фискултурну сaлу..

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ БР. 6


 

 

25.01.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 


 

23.01.2019.

 

Основна школа „Стари град“ Ужице објављује јавну набавку мале вредности – набавка дрвененог пелета (већи проценат буква),  за потребе загревања просторија издвојеног одељења у Турици.  Понуде слати на адресу: Основна школа „Стари град“ Ужице, Градска 1, или доставити лично. Рок достављања понуда до четвртка 31.01.2019. године до 12 сати, отварање понуда истог дана у 12,30 сати.

 

 

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 


16.01.2019.

ЈАВНА НАБАВКА – нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa ИО ТУРИЦА -ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Нaбaвкa нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa у издвojeнoм oдeљeњу у Tурици.

 Рoк зa пoднoшeњe пoнудa je чeтвртaк 24.01.2019.гoдинe дo 12:00 сaти.

Oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12:30 сaти.

 1. ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 


 

14.01.2019.

ЈАВНА НАБАВКА – нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa ИО ТУРИЦА

 

Нaбaвкa нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa у издвojeнoм oдeљeњу у Tурици.

 Рoк зa пoднoшeњe пoнудa je чeтвртaк 24.01.2019.гoдинe дo 12:00 сaти.

Oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12:30 сaти.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 


 

20.2.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2018. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУХИЊА 2018.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

________________________________________________________

14.2.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2018. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

________________________________________________________

17.3.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГАЉ  2017. год

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 12.4.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УГАЉ 2017.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

________________________________________________________

23.2.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2017. год

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – Одлука о додели уговора

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2017.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

________________________________________________________

23.2.2017. године

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2017. год

НАМЕРНИЦЕ – Одлука о додели уговора 16.3.2017.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУХИЊА 2017.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА –РАДОВИ НА ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ ИО-ВОЛУЈАЦ

11.04.2016. године на порталу Управе за јавне набавке је објављена јавна набавка мале вредности – радови на школском објекту у издвојеном одељењу у Волујцу.

Рок за подношење понуда је 21.04.2016. године до 11 сати, отварање понуда је истог дана у 12 сати.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2016. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУХИЊА 2016.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА :

Партија 1        Партија 2         Партија 3          Партија 4

Партија 5         Партија 6        Партија 7          Партија 8     Партија 9

___________________________________________________________

25.2.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2016. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2016.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

___________________________________________________________

6.5.2015.

ЈАВНА НАБАВКА – ЧВРСТОГ ГОРИВА (УГАЉ) 2015. год

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

___________________________________________________________

6.2.2015. године

ЈАВНА НАБАВКА –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  2015. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

_________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2015. год

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУХИЊА 2015.
 2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

_____________________________________________________________

30.10.2014.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)

_____________________________________________________________

5.2.2014.године

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2014. год

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

______________________________________________________________________________ 

 НАБАВКА ЧВРСТОГ ГОРИВА (УГЉА), за огрев  школе у Ужицу и Издвојеним одељењима школе у Турици и Волујцу у укупној количини од 250 тона, за грејну сезону 2013/2014. године.