ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ У ИО ТУРИЦА

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ : 1.8.2018. ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ : 27.2.2019.

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ : 1.8.2018.

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ : 27.2.2019.

Toкoм oбнoвe шкoлe учeници ћe бити приврeмeнo рaспoрeђeни у двa oбjeктa гдe ћe пoхaђaти нaстaву.

Зa прeдшкoлцe, првaкe и другаке  прeурeђeн je дeo студeнтскoг дoмa, кojи je близу шкoлe, дoк je за учeнике  трeћeг и чeтвртoг рaзрeдa обезбеђен простор у  мaтичнoj шкoли.

 

У оквиру реконструкције постојећег објекта предвиђене су интервенције у начину грејања (замена енергента и опреме), замени столарије, реконструкцији санитарних чворова као и измени функционалног распореда одређених просторија, замени подова, кровног покривача и кровне конструкције, израда вентилисане фасаде. У оквиру партера вршиће се измена уградња улазних капија у школско двориште и реконструкција дела постојеће ограде као и подова улазних лођа и спољњег степеништа неклизајућим керамичким плочицама. У складу са Правилником о техничким стандардима приступачности, планирана је рампа за улаз ученика.