УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА- Пробни завршни испит

Ученици долазе у школу у петак, 09.04.2021. године у 12:30 часова, у суботу,10.4.2021.године у 08:30 часова
 • Приликом прозивања ученика, пре уласка у зграду школе,  ученици су у реду на месту које је обележено за њихов разред.
 • Одељењски старешина дели ђачке књижице и идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама састоји се из два дела – Примерак за ученика и Примерак за школу.
 • Тестови на почетној и завршној страни имају идентификациони образац (омотница која има два дела): Примерак за ученика и Примерак за школу. На оба дела оба теста ученик уписује потребне податке.
 • На примерак теста за сваки предмет у предвиђени простор за шифру на идентификационом обрасцу (омотници), ученик лепи налепницу из идентификационе налепнице.
 • Идентификационе налепнице, ученик одлаже у своју књижицу и књижицу даје одељењском старешини,након завршетка теста.
 • На пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу). Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.
 • По потреби доносе и флашицу воде или други освежавајући напитак.
 • Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком.
 • Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.
 • Дежурни наставник упознаје ученике са правилима израде теста.
 • Ученици читају упутство за рад на тесту.
 • Рад на тесту је 120 минута.
 • Након завршетка рада ученик тест предаје дежурном наставнику.