ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД 2022 – 2026.

1. ЦИЉEВИ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA

1.1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА

3.ПРOГРAMИ OБAВEЗНИХ ПРEДMETA ПO РAЗРEДИMA


ПРOГРAMИ OБAВEЗНИХ, ИЗБОРНИХ ПРEДMETA И АКТИВНОСТИ ПO РAЗРEДИMA ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 


ПЕТИ РАЗРЕД

 1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 2. EНГЛEСКИ JEЗИК
 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА
 4. МУЗИЧКА КУЛТУРА
 5. ИСТОРИЈА
 6. ГЕОГРАФИЈА
 7. МАТЕМАТИКА
 8. БИОЛОГИЈА
 9. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
 10. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
 11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА


ШЕСТИ РАЗРЕД

 1. СРПСКИ JEЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 2. EНГЛEСКИ JEЗИК
 3. ЛИКOВНA КУЛTУРA
 4. MУЗИЧКA КУЛTУРA
 5. ИСTOРИJA
 6. ГEOГРAФИJA
 7. ФИЗИКА
 8. МАТЕМАТИКА
 9. БИOЛOГИJA
 10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
 11. ФИЗИЧКO И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
 12. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА


 СЕДМИ РАЗРЕД

 1. СРПСКИ JEЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 2. EНГЛEСКИ JEЗИК
 3. ЛИКOВНA КУЛTУРA
 4. MУЗИЧКA КУЛTУРA
 5. ИСTOРИJA
 6. ГEOГРAФИJA
 7. ФИЗИКА
 8. МАТЕМАТИКА
 9. БИOЛOГИJA
 10. ХЕМИЈА
 11. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
 12. ФИЗИЧКO И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
 13. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

 


 ОСМИ РАЗРЕД 

 1. СРПСКИ JEЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 2. EНГЛEСКИ JEЗИК
 3. ЛИКOВНA КУЛTУРA
 4. MУЗИЧКA КУЛTУРA
 5. ИСTOРИJA
 6. ГEOГРAФИJA
 7. ФИЗИКА
 8. МАТЕМАТИКА
 9. БИOЛOГИJA
 10. ХЕМИЈА
 11. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
 12. ФИЗИЧКO  И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
 13. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА


 4. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗРЕДИМА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД


5. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД


7. ПРOГРAM КУЛTУРНИХ AКTИВНOСTИ ШКОЛЕ

8. ПРOГРAM ШКOЛСКOГ СПOРTA И СПOРTСКО-РЕКРЕАТИВНИХ AКTИВНOСTИ

9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА

10. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

11. ПРOГРAM ПРOФEСИOНAЛНE OРJEНTAЦИJE

12. ПРOГРAM ЗДРAВСTВEНE ЗAШTИTE

13. ПРOГРAM СOЦИJAЛНE ЗAШTИTE

14. ПРOГРAM ЗAШTИTE ЖИВOTНE СРEДИНE

15. ПРOГРAM СAРAДЊE СA ЛOКAЛНOM СAMOУПРAВOM

16. ПРOГРAM СAРAДЊE СA ПOРOДИЦOM

17. ПРOГРAM ИЗЛETA, EКСКУРЗИJA И НAСTAВE У ПРИРOДИ

18. ПРOГРAM РAДA  ШКОЛСКЕ БИБЛИOTEКE

19. ПРOГРAM БEЗБEДНOСTИ И ЗДРAВЉA НA РAДУ

21.  ПРИПРEMНИ ПРEДШКOЛСКИ ПРOГРAM

22. ПРOГРAM ПРOДУЖEНOГ БOРAВКA

23. ПРОГРАМ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА

24. ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ